Vyčítať, škoda, vyčítajú

P. ľudia (Ž 14: 3; 101: 9) , alebo Boh (Ž 73: 22; Iz 17: 17) - to je hriech. P. Ježiš trpel a (Mt 27: 44; Mk 15: 32) , ktorý je niesol s trpezlivosťou, nie im odpovedal, že mu vytýkal s rovnakými (1 Peter 2:. 23; Lk 23: 34) . Nesú jeho potupu (Židom 13: 13) - osud jeho učeníkov (Matúš 10: 24, 25) ( viz učeníkmi.) . Ale pre nich to je škoda, viac ako všetky poklady sveta, pretože tí, ktorí sú na zemi trpieť pre Krista, čaká na odmenu nesmiernu (porovnaj Žid 11:. 26) . Sú požehnaní (Mt 5: 11) , pretože spočívajú Ducha slávy a Boží (. vidieť Ducha Svätého Ducha) (1 Peter 4: 14) . Zatiaľ veriaci prosiť Boha o neho, aby ukončili znesvätenie (Ps 73:. 10 a nasl) , a nakoniec, Boh úplne eliminovať P. svoj ľud a otvoria je stále skrytá sláva (Izaiáš 25: 8, Zj 21: 4) . pozri Hanba, hanba, hanebná pozri. Bolesť cm. Utrpenie. Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.