Akkúb

Akkúb (Akkúb) (príp "skladovať", "chránené", z rovnakého spoluhlásky sú vyrobené, a hebrejské slovo znamená "pätu" a "spoof"): .. > 1)
Levita hlava jednej z rodín vrátnici chrámu (1 Chrono 9: 17; 2 RZD: 42; Ney 7: 45, 12: 25) ; 2)
rodonach. rodina Nethinimov (otrokov chrámu), ktorí sa vrátili z Vavilu. zajatie (Ez 2: 45) ; 3)
jeden z Levitov, čítať a vykladať zákon pre ľudí (Neh 8: 7) ; 4)
syn Elioenaiovho z druhu Júdu. králi (1 Chron 3:24) . Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.